Kamuoyunun bilgilendirilmesi açısından, 3289 sayılı kanunun ek 9/3-A maddesi ve bağımsız spor federasyonlarının çalışma usul ve esasları hakkında yönetmeliğin 11. maddesince federasyon genel kurulları ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunluluğu doğmuştur.

19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında; başkan adaylarının, genel kurul tarihinden en az on gün önce, üyelerin en az yüzde15’inin yazılı teklifini içeren adaylık başvurularını federasyona yapacakları;  her üyenin ancak bir başkan adayı için teklifte bulunabileceği; yönetim kurulunun, genel kurul tarihinden en az otuz gün önce başkan adayları tarafından yatırılması gereken adaylık ücretini belirleyeceği ve adaylık ücretinin 40.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan meblağı geçemeyeceği, hükme bağlanmış ve aynı maddenin üçüncü fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde de “adaylık başvuru ücret makbuzu” ve “üyelerin en az %15’inin yazılı teklifi” başkan adaylarından başvuru sırasında istenecek belgeler arasında sayılmıştır.

Yönetmeliğin yukarıda anılan 11 inci maddesinin ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (e) ve (f) bentlerinin iptali talebiyle Danıştay 10. Dairesinin 2012/9445 E. sayılı dosyasına kayden açılan davada, 07/03/2016 tarihli ve 2016/1132 K. sayılı ilamı ile iptal kararı verilmiştir. Karara karşı temyiz başvurusunda bulunulmuş olup, sonucu beklenmektedir.

Danıştay'ın iptal kararı sonrasında, 13/11/2016 tarihli Türkiye Güreş Federasyonu 4. Olağan ve Mali Genel Kurulunda başkan adaylığı için başvuran davacı, %15 destek şartı ve adaylık ücreti sebebiyle başkan adayı yapılmadığı gerekçesiyle genel kurulun iptalini talep etmiş, Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 05/12/2017 tarihli, 2016/352 E. ve 2017/380 K. sayılı kararıyla "davanın kabulüne ve 4. Olağan ve Mali Genel Kurulun iptaline" karar verilmiştir. Karara karşı istinaf başvurusunda bulunulmuş olup, sonucu beklenmektedir.

Aynı konuda, Türkiye Boks Federasyonu tarafından 22/10/2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulun iptali istemiyle; Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/505 E. ve Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/464 E. sayılı dosyalarına kayden açılan davalarda ise yargılama devam etmektedir.

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 23/10/2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kuruluna ilişkin olarak, destek mektubu ve adaylık ücreti şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle başkan adaylığı reddedilen davacının organ seçimleri ve genel kurulda alınan kararların iptali talebiyle Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/486 E. sayılı dosyasına kayden açtığı davada, Mahkemenin 22/02/2018 tarihli kısa kararıyla,"aktif husumet ehliyeti bakımından HMK 114/d,115/2 maddeleri gereğince davanın reddine" karar verilmiş olup, gerekçeli karar beklenmektedir.

%15 delege desteğine sahip olmaması ve adaylık ücretini ödemediği gerekçesiyle başkan adaylıklarının kabul edilmediği, faal sporcu, hakem ve antrenörlerin delege yapıldığı, genel kurulda yer alacak eski hakem ve antrenörlerin noter kurası ile belirlenmediği, toplantı ve karar sayısının sağlanmadığı gibi iddialarla Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/529 E. sayılı dosyasına kayden açılan davada Türkiye Kano Federasyonunun 05/11/2016 tarihli olağan genel kurulunun iptali talep edilmiş olup, yargılama devam etmektedir.

%15 delege desteğine sahip olmadığı gerekçesiyle Türkiye Cimnastik Federasyonu başkan adaylığı kabul edilmeyen davacı tarafından Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/42 E. sayılı dosyasına kayden açılan davada Federasyonunun 30/10/2016 tarihli olağan genel kurulunun iptali talep edilmiş olup, yargılama devam etmektedir.

%15 delege desteğine sahip olmadığı gerekçesiyle Türkiye Taekwondo Federasyonu başkan adaylığı kabul edilmeyen davacı tarafından Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/523 E. sayılı dosyasına kayden açılan davada Federasyonunun 28/11/2016 tarihli olağan genel kurulunun iptali talep edilmiş olup, yargılama devam etmektedir.

Tüm bu gelişmeler sonrasında, 3289 sayılı Kanunun Ek 9/3-a maddesi uyarınca kış olimpiyat oyunlarının bitiş tarihi olan 25.02.2018 tarihinden itibaren yapılması gereken Federasyon Genel Kurullarında nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konusunda Genel Müdürlüğümüzce Tahkim Kuruluna başvuruda bulunulmuş olup, Tahkim Kurulunun 19/02/2018 tarihli, 2018/44 E. ve 2018/41 K. sayılı kararında;         

"Somut olayda Danıştay Onuncu Dairesi ilk derece mahkemesi sıfatıyla baktığı davada, Bağımsız Spor Federasyonları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesi hükmü adaylık başvuru ücretinin ve üyelerinin en az %15'nin yazılı teklifini içeren dilekçe istenilmesinin Kanunda yer almayan hükmün Yönetmeliğe konulmak suretiyle hukuka aykırı görülerek iptal edilmiş ise de Bağımsız Spor Federasyonları Ana Statülerinde yer alan benzer hükümlerin usulüne uygun biçimde yetkili merciler tarafından iptal edilmediği gözetildiğinde, bu Statü hükümlerinin uygulanmasının kendiliğinden etkilemeyeceği sonucuna varılmaktadır.

Açıklanan nedenlerle, 3289 sayılı Kanunun Ek 9/3-a maddesi uyarınca kış olimpiyat oyunlarının bitiş tarihi olan 25.02.2018 tarihinden itibaren yapılması gereken Federasyon Genel Kurullarının Federasyon Ana Statülerinde yer alan hükümlerin uygulanması suretiyle yapılmasına, Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu Yönetmeliğinin 5. maddesi uyarınca oy birliği ile dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda" karar verilmiştir.

Nitekim, Tahkim Kurulunun 04/10/2016 tarihli, 2016/169 E. ve 2016/232 K. sayılı kararında da, "3289 sayılı Kanunun Ek 9/3-a maddesi uyarınca yaz olimpiyat oyunlarının bitiş tarihi olan 21.08.2016 tarihinden itibaren yapılması gereken Federasyon Genel Kurullarının Federasyon Ana Statülerinde yer alan hükümlerin uygulanması suretiyle yapılmasına" karar vermiştir.

 

Kamuoyunun bilgilerine sunulur.