Okul Sporları Daire Başkanlığı
 
İlhan DEMİR
Okul Sporları Daire Başkanı V.

Okul Sporları Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarının resmi spor yarışmalarını düzenlemek ve yönetmek ve Milli Eğitim Bakanlığı ile koordinasyonu sağlamak,

b) Okul öncesi, ilk ve ortaöğretim kurumlarında spor faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve yönlendirilmesini sağlamak ve koordinatörlük yapmak,

c) Yıllık faaliyet programının hazırlanmasında federasyonlarla, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içerisinde planlanan hizmetlerin hedefine ulaşmasını sağlamak, ihtiyaç duyulan yönetmelik, talimat ve yönergeleri hazırlamak,

ç) Faaliyetlerin geliştirilmesi, Bakanlık ile Federasyon Başkanlıkları arasında koordinasyonun sağlanabilmesi için ihtiyaç duyulan yönetmelik, talimat ve yönergeleri hazırlamak,

d) Okul spor faaliyetleri ile ilgili bütçe planlaması yapmak ve mali istatistiki verileri raporlamak,

e) Yurt içerisindeki yarışmalar sonunda derece alan sporcu-öğrenci ve okullardan, Uluslararası Okul Spor Federasyonu program ve statüsüne göre düzenlenecek uluslararası yarışmalara katılacaklar için Türkiye Okul Sporları Federasyonu ile gerekli yazışmaları yapmak,

f) Okul spor faaliyetleri ile ilgili sporcu-öğrenci, okul, branş sayısı ve benzeri istatistiki bilgileri kayıt altına almak, müsabaka ve yarışmalarla ilgili çalışma programı ve sezon sonu faaliyet raporunu hazırlamak,

g) Okul spor faaliyetlerinin sona ermesiyle birlikte ilgili paydaşların da katılımı ile sezon sonu değerlendirme toplantıları düzenlemek, geçmiş sezonun değerlendirilmesi, gelecek sezonun planlanması için gerekli çalışmaları planlamak,

ğ) Okul spor kulüplerinin kurulması, işleyişi, denetimi ve benzeri iş ve işlemler ile ilgili gerekli mevzuat çalışması yapmak ve uygulanmasını sağlamak,

h) Okul spor kulüplerinin yurt içinde yapacakları ulusal ve mahalli resmi spor organizasyonları ve bunlara ilişkin işlemleri yürütmek,

ı) Okul spor kulüplerinin sayısının arttırılması için önerilerde bulunmak ve gerekli çalışmaları yapmak,

i) İlk, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarında okuyan sporcu-öğrencilerle ilgil' işlemleri yürütmek,

j) ÜNİLİG faaliyetleri ile ilgili sezon planlaması yapmak ve branş sayısını belirlemek,

k) ÜNİLİG spor yarışmaları için uluslararası oyun kuralları ve ilgili spor federasyonların branş talimatlarının takip edilerek ÜNİLİG talimatlarını güncellemek ve bu talimatların yayımlanmasını sağlamak,

l) Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol ile üniversitelerdeki sporcu öğrencilerin spor hayatına devam edebilmesi için tercih ettiği illerdeki üniversiteye nakil yaptırabilmesi için gerekli yazışmaları yapmak,

m)ÜNİLİG faaliyetleri ile ilgili sezon sonunda faaliyet raporu hazırlamak ve gerekli istatistiki bilgileri internet sitesinden yayımlamak ve faaliyetler ile ilgili diğer işleri yapmak,

n) Daire Başkanlığının görevlerini ilgili kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmek, mevzuat değişikliklerini takip ederek gerekli düzenlemeleri yapmak, görev alanına giren konularda araştırmalar yaparak uygulanmasını sağlamak,

o) Genel Müdür ve Daire Başkanlığının bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.