Spor Kulüpleri Daire Başkanlığı
 
Emre ŞAHİN
Spor Kulüpleri Daire Başkanı

Spor Kulüpleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Spor federasyonlarının faaliyetlerine katılmak üzere sporcu lisansı alacak kişilerin sporcu lisans, vize ve transfer işlemlerinin spor federasyonları ile gençlik ve spor il müdürlükleri tarafından Bakanlık bilişim sistemi kapsamında mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

b) Spor federasyonları, spor kulüpleri, özel spor tesisleri, il spor merkezleri, eğitim ve öğretim kurumları, diğer kurum ve kuruluşlar, yasam boyu spor, herkes için spor ve diğer spor etkinlikleri kapsamında spora katılan bireylere Bakanlık bilişim sistemi kapsamında şpqr_ kartı verilmesini sağlamak ve istatistiklerini tutmak,

c) Sporcu lisansı ile ilgili Bakanlık tarafından uygulamaya konulacak yönetmelik ve yönergeler ile spor federasyonlarının talimatlarının hazırlanması ve değişiklik yapılmasına ilişkin işlemleri yürütmek ve koordine etmek,

ç) Sporcu lisans işlemleri ve spor kulübü işlemleri ile ilgili uygulamaya yönelik düzenlenecek olan seminer ve panellere katılmak,

d) Spor kulüplerinin tescil edilmesi, isim, renk, spor dalı ilavesi, tüzük değişikliği, spor dalı iptali ve feshine ilişkin is ve işlemleri yürütmek,

e) Spor kulüplerinin desteklenmesi ve teşvik amacıyla, Bakanlık bütçesinden ayrılan ödeneğin spor kulüplerine dağıtılması ile ilgili is ve işlemleri yürütmek,

f) Spor kulüpleri ile ilgili istatistiki bilgileri tutmak, ilgili birimlere aktarmak ve Bakanlık bilişim sisteminde yer alan Spor Kulübü Modülünde ihtiyaç duyulacak değişiklik ve geliştirme çalışmalarını yürütmek,

g) Spor etkinliklerinde kullanılacak malzeme alımı ile ilgili işlemleri yapmak,

ğ) İl müdürlüklerinin ihtiyaç duyduğu spor malzemelerinin alımına esas azami birim fiyatlarının tespit edilmesi ve II müdürlüklerine bildirilmesine ilişkin işlemleri yapmak,

h) Gerçek ve tüzel kişilerce özel spor tesislerin kurulması ve bu tesislerin işletilmesi ile ilgili Özel Spor Tesisleri Yönetmeliği dâhilinde iş ve işlemleri yürütmek ve takip etmek,

1) Spor tesislerine verilecek adlarla ilgili talepleri mevzuat hükümleri doğrultusunda değerlendirerek gerekli iş ve işlemleri yapmak,

i) Daire Başkanlığının görevlerini ilgili kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmek, mevzuat değişikliklerini takip ederek gerekli düzenlemeleri yapmak, görev alanına giren konularda araştırmalar yaparak uygulanmasını sağlamak,

j) Genel Müdür ve Daire Başkanlığının bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.