Spor Eğitimi ve Araştırmaları Daire Başkanlığı
 
Şükrü YILMAZ
Spor Eğitimi ve Araştırmaları Daire Başkanı

Spor Eğitimi ve Araştırmaları Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Spor federasyonları, gençlik ve spor il müdürlükleri ile sporla ilgili diğer kurum ve kuruluşların talep ve ihtiyaçları esas alınarak antrenör ve spor elemanlarının yetiştirilmesine yönelik eğitim programlarını ihtiyaç halinde federasyonlar ile işbirliği içerisinde planlamak ve yürütülmesini sağlamak,

b) Antrenör Eğitimi Yönetmeliği doğrultusunda federasyonların eğitim talimatlarının hazırlanmasını sağlamak,

c) Spor elemanlarının yetiştirilmesi ve gelişimlerinin sağlanması amacıyla ulusal ve uluslararası spor kuruluşlarıyla işbirliği yaparak seminer, panel, konferans, sempozyum gibi hizmet içi eğitim ve mesleki gelişim ile ilgili eğitimler planlama, araştırma ve geliştiıme faaliyetlerini yürütmek,

ç) Spor elemanlarının çalışma programlarının hazırlanmasını sağlamak ve uygulama sürecinde ilgili Bakanlık birimleri ile işbirliği içerisinde antrenör ve spor elemanlarına rehberlik ve danışmanlık yapmak ve çalışmaların denetimini sağlamak,

d) Antrenör ve spor elemanlarının yetiştirilmesi ve gelişimlerinin sağlanması amacıyla üniversite, sivil toplum kuruluşları ve diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği protokollerinin hazırlanmasını sağlamak ve bu alanda akademik çalışmaların yapılmasını veya yaptırılmasını sağlamak,

e) Sporun uluslararası standartlara uygun şekilde geniş kitlelere yaygınlaştırılması ve toplumda spor kültürünün geliştirilmesi, performans sporunda istenilen başarıların elde edilebilmesi, spor alanında güncel gelişmelerin takip edilebilmesi ve ülkemizde uygulanması amacıyla spor bilimlerinden üst düzeyde destek alınabilmesi için üniversitelerin beden eğitimi ve spor alanında eğitim veren bölümlerinde görevli akademisyenlerden Spor Eğitimi ve Bilim Kurulunu oluşturmak ve kurulun çalışma usul ve esaslarını belirlemek,

f) Ulusal kalkınma planları doğrultusunda sportif araştırma ve geliştirme stratejilerini ve önceliklerini belirlemek amacıyla üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve AR-GE kuruluşlarıyla birlikte spor alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek, eğitim, akademik ve bilimsel yayın ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, ilgili alanda projeler hazırlamak,

g) Antrenör ve spor elemanları eğitimi alanında yapılan akademik çalışmalar ile ulusal, uluslararası ve bilimsel projelerin takibini yapmak, derlemek, konusuna göre Bakanlığın ilgili birimlerin faydasına sunmak,          

ğ) Spor eğitimi alanında uluslararası düzeyde gerçeklesen değişimlere uyum sağlanması ve rekabet edilebilmesi amacıyla sporda inovasyon hakkında araştırma ve çalışma yapmak,

h) Görev alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde proje, seminer, konferans, çalıştay ve benzeri çalışmalara katılmak,

ı) Spor federasyonları ile gençlik ve spor il müdürlüklerinin kurumsal kapasitesini geliştirecek spor alanında ulusal ve uluslararası hibe fonlarının tanıtımını yapmak, bu bağlamda ulusal ve uluslararası düzeyde projeler hazırlamak, yürütmek ve sonuçlarını raporlamak,

i) Sporcu kariyer planlaması konusunda sporculara rehberlik ve danışmanlık hizmeti ve benzeri amaçlarla üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği gerçekleştirmek ve spor surası yapmak,

j) Daire Başkanlığının görevlerini ilgili kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmek, mevzuat değişikliklerini takip ederek gerekli düzenlemeleri yapmak, görev alanına giren konularda araştırmalar yaparak uygulanmasını sağlamak,

k) Genel Müdür ve Daire Başkanlığının bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.