Sporcu Sağlığı, Performansı ve Hizmet Kalite Standartları Daire Başkanlığı
   
Bayram YALÇINKAYA
Sporcu Sağlığı, Performansı ve Hizmet Kalite Standartları Daire Başkanı V.

Sporcu Sağlığı, Perfomansı ve Hizmet Kalite Standartları Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Sporcu sağlığının korunması ve performanslarının geliştirilmesi ile ilgili politikaların tespit edilmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak,

b) Sporcu sağlık araştırma merkezleri açmak, açtırmak, işletmek ve işletilmesine yardımcı olmak,

c) Sporcuların genel sağlık taramalarını yapmak veya yaptırmak ve sağlık kayıtlarını tutmak,

ç) Daire Başkanlığı bünyesinde elde edilen sağlık verileriyle, Türk Sporunda norm verileri oluşturarak ulusal ve uluslararası akademik bilimsel yayınlar hazırlamak ve Türk sporunun gelişmesine bilimsel katkı sağlamak,

d) Sporcu sağlığı konusunda Sağlık Bakanlığı, üniversiteler ve diğer ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlamak ve işbirliği yapmak,

e) Türkiye Doping Kontrol Merkezi ile koordineli çalışarak yasaklı maddeler hakkında ve sporcu sağlığını tehdit eden maddeler konusunda sporculara bilgilendirme çalışmaları yapmak, ilgili uluslararası kuruluşlarla iş ve işlemleri yürütmek,

f) Milli takımlara seçilen sporcular ile bu takımların teknik kadrolarında yer alan kişilerin sigortalanması işlemlerini 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu hükümleri doğrultusunda yapmak veya yaptırmak,

g) İlgili personelin sporcu sağlığı konusunda ulusal ve uluslararası bilimsel kongre, eğitim ve kurslara katılımını desteklemek,

ğ) Sporculara ve Bakanlık bünyesindeki ilgili personele yönelik, diğer birimlerin koordinasyonunda sporcu sağlığı konusunda eğitimler düzenlemek,

h) Sporculara spor branşına uygun performans testleri yapmak, raporlamak ve değerlendirme sonuçlarına göre antrenman önerilerinde bulunmak,

ı) Genel Müdürlüğe bağlı birimlerde uygulanan kalite standartlarının yerine getirilmesini sağlamak ve bu standartların denetleyicisi kurumlar ile ilişkileri koordine etmek,

i) Hizmet kalitesine ilişkin, ulusal ve uluslararası standartları inceleyerek bu alanlarda akreditasyonu sağlamak,

j) Daire Başkanlığının görevlerini ilgili kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmek, mevzuat değişikliklerini takip ederek gerekli düzenlemeleri yapmak, görev alanına giren konularda araştırmalar yaparak uygulanmasını sağlamak,

k) Genel Müdür ve Daire Başkanlığının bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.