Spor Etkinlikleri Daire Başkanlığı
 
Ercan YILDIZ
Spor Etkinlikleri Daire Başkanı

Spor Etkinlikleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Gençlik ve spor il müdürlükleri, yerel yönetimler ve diğer paydaşlar ile iş birliği içinde sağlık için spor ve rekreasyon konuları ile ilgili plan, program ve projeler yapmak ve yaptırmak,

b) Sağlık için spor ve rekreasyon etkinliklerini toplumda yaymak için ulusal ve uluslararası program ve projeleri takip etmek, proje ortağı olmak, uluslararası gelişmeleri takip ederek yeni politikalar üretmek,

c) Engelli bireylerin spor yapabilmelerini sağlamak ve yaygınlaştırmak amacıyla projeler üretmek ve bu alandaki ulusal ve uluslararası projeleri takip etmek,

ç) Ulusal ve yerel spor oyunlarının planlanması, düzenlenmesi ile ilgili iş ve işlemlerin takibini yapmak,

d) Sportif etkinliklere ilişkin kurumlarla yapılacak protokollerde sekretarya hizmetini yapmak,

e) Amatör Spor Haftası, Engelliler Haftası vb. sosyal günlerde yapılacak olan sportif etkinliklerin gençlik ve spor il Müdürlüklerine duyurularak, planlanması ve uygulanması ile ilgili çalışmaları yapmak,

f) Sporda gönüllük faaliyetlerini artırmak için Bakanlık politikaları çerçevesinde teşvik edici çalışmalar yapmak ve bu konuda bilgilendirme, eğitim programları planlamak ve düzenlemek,

g) Dezavantajlı gruplar başta olmak üzere toplumun her kesiminden spor etkinliklerine katılımın sağlanması amacıyla; kamu spotu, interaktif mobil uygulamalar, afis, broşür ve benzeri reklam çalışmalarının hazırlanmasını sağlamak,

ğ) ANALİG spor yarışmaları ile ilgili planlama, etkinlik yeri ve tarihi belirleme, etkinlikleri izleme ve değerlendirme gibi iş ve işlemleri yapmak,

h) ANALİG spor yarışmaları için uluslararası oyun kurallarının ve spor federasyonlarının ilgili mevzuatlarının takip edilerek branş talimatlarının güncellenmesini sağlamak,

ı) ANALİG etkinliklerinin uygulama statüleri, branş talimatları, branş grupları, etkinlik sonuçları, genel açıklamalarıyla birlikte istatistiki bilgiler ve organizasyonla ilgili her türlü doküman ve duyurularını ANALİG internet sitesinde güncel olarak yayınlanmasını sağlamak ve sosyal medya hesaplarının etkili bir şekilde kullanmak,

i) ANALİG etkinliklerinin sona ermesiyle birlikte ilgili paydaşların da katılımı ile sezon sonu değerlendirme toplantıları düzenlemek, geçmiş sezonun değerlendirilmesi, gelecek sezonun planlanması için gerekli çalışmaları planlamak,

j) İI spor merkezlerinin faaliyetleri konusunda Bakanlığın stratejik plan ve programları dâhilinde genel politikaları belirlemek ve takibini yapmak,

k) Gençlik ve spor il müdürlükleri, Üniversiteler, yerel yönetimler ve diğer paydaşlar ile koordineli çalışarak il spor etkinliklerinin takibini yapmak, istatistiki bilgilerini kayıt altına almak ve raporlamak,

l) Merkez Spor Disiplin Kurulu, İl Spor Disiplin kurulları ve spor federasyonlarının disiplin kurulları tarafından disiplin ile ilgili islem süreçlerinin yürütülmesini ve bu işlemlere ilişkin her türlü veri, bilgi, belge ve kararların Bakanlık bilişim sistemine kaydedilmesini sağlamak ve ilgili yazışmaları yapmak,

m) 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun uygulanması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

n) Sponsorlukla ilgili konularda gerekli talimatların hazırlanması, is ve işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi ve sponsorluğun ülke genelinde tanıtılmasını sağlamak,

o) Federasyonlara, spor kulüplerine, sporculara sponsorluk ile ilgili bilgi sağlamak, eğitim vermek ve diğer iş ve işlemlerde destek olmak,

ö) Sponsorluk resmi internet sayfası üzerinden sponsorluk ile ilgili bilgi ve dokümanların paylaşılması ve benzeri hizmetleri sağlamak ve sponsorluk is ve işlemleri ile ilgili istatistiki veri toplamak ve tutmak,

p) Ülkemizde spor turizminin geliştirilmesine yönelik yapılan seminer ve çalışmalara katılmak,

r) Daire Başkanlığının görevlerini ilgili kanun, kanun hükmünde kararname, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmek, mevzuat değişikliklerini takip ederek gerekli düzenlemeleri yapmak, görev alanına giren konularda araştırmalar yaparak uygulanmasını sağlamak,

s) Genel Müdür ve Daire Başkanlığının bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.