Sporcu Yetiştirme Daire Başkanlığı
 
Selçuk ÇEBİ
Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı V.

Sporcu Yetiştirme Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Spor dallarına göre spora başlama yaşında bulunan çocukların eğitim ve öğretimlerini aksatmadan üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlamak için sporcu eğitim merkezleri kurulması ve yönetilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek,

b) Sporcu Eğitim Merkezleri Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatlarda belirtilen hükümler doğrultusunda gerekli her türlü is ve işlemi yürütmek,

c) SEM'lerde eğitim gören sporcu-öğrencilerin akademik eğitimlerine destek olmak ve ilgili güncel istatistiklerin tutulmasını ve güncelliğini sağlamak,

ç) SEM'lerde eğitim gören sporcu-öğrencilere sporcu sağlığı, sporcu beslenmesi, spor psikolojisi, sportif centilmenlik ve sporda doping gibi temel konularda eğitim verilmesi ve sporcuların kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak şekilde sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bulunmalarına yönelik çalışmalar yapmak,

d) Olimpiyatlara katılacak veya katılması muhtemel yetenekli sporcuların seçilmesi, yetiştirilmesi, performanslarının geliştirilmesi, akademik ve sportif eğitimlerinde ve sosyal gelişimlerinde müşterek ve standaıt bir uygulamanın sağlanması amacıyla kurulan TOHM yönetim ve isleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemek,

e) Olimpik Hazırlık Merkezlerinin Kuruluş, Çalışma, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatlarda belirtilen hükümler doğrultusunda gerekli her türlü is ve işlemi yürütmek,

f) TOHM'da bulunan sporcu öğrencilerin akademik eğitimlerine destek olmak,

g) TOHM'da takibi yapılan sporcular ile ilgili güncel istatistiklerin tutulmasını sağlamak,

ğ) TOHM'da takibi yapılan sporculara, sporcu sağlığı, sporcu beslenmesi, spor psikolojisi, spoftif centilmenlik ve sporda doping gibi temel konularda eğitim vermek ve sporcuların kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak şekilde sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bulunmalarına yönelik çalışmalar yapmak,

h) TOHM'da görev alacak olimpik hazırlık merkezi koordinatörü, akademik danışman ve diğer görevlilerin çalışma, görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek,

ı) TOHM'da bulunan sporcuların uluslararası tecrübelerini artırmak amacıyla yurt dışı kamp ve ikili kamp düzenlemek ve yarışmalara katılmalarını sağlamak,

i) TOHM ve SEM'de görevli antrenörlerin mesleki gelişimlerine yönelik Spor Eğitimi ve Araştırmaları Dairesi Başkanlığı koordinesiyle eğitim programları ve seminerler düzenlenmesini sağlamak,

j) Yüksek Performans Strateji Kurulunun sekretaryasını yürütmek,

k) Olimpik ve paralimpik havuzda yer alan sporcuların belirlenmesi ve harçlıklarının ödenmesi ile ilgili işlemleri yürütmek,

l) Olimpik ve paralimpik havuza alınacak antrenör ve spor teknik elemanlarının belirlenmesi ve bunlara yapılacak ödemelerle ilgili işlemleri yürütmek,

m) Olimpik ve paralimpik havuzda yer alacak sporcu ve teknik elemanların iaşe, ibate ve yol giderlerinin karşılanması, her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi ve ilgili işlemleri yürütmek, n) Olimpik ve paralimpik bütçenin belirlenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

o) Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında okul dönemindeki çocuklara yetenek taraması yapmak, sporcu olabilme potansiyeli taşıyanları belirlemek ve yeteneklerine uygun spor dallarına yönlendirmek,

ö) Milli Eğitim Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında imzalanan protokoller kapsamında spora başlama yasında bulunan yetenekli çocukları tespit ederek spor branşlarına yönlendirmek ve üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla uygulanan Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programına ilişkin is ve eylemleri planlamak ve yürütmek,

p) Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında spora yatkınlığı ve performans sporcu olma potansiyeli tespit edilen öğrencilerin Spor Eğitimi ve Bilim Kurulu ile işbirliği içinde spor eğitimi programını hazırlamak,

r) Sporculara aktif spor yaşamlarında ve sonrasında verilebilecek kariyer destekleri ile ilgili çalışmalar yapmak,

s) Yaz/kıs olimpiyat ve paralimpik oyunlarına hazırlanmak amacıyla yetiştirilecek sporcuların tespiti, harçlıklarının belirlenmesi, iaşe, ibate ve yol giderlerinin karşılanmasına ilişkin mevzuat kapsamına giren is ve işlemleri yapmak,

ş) Daire Başkanlığının görevlerini ilgili kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmek, mevzuat değişikliklerini takip ederek gerekli düzenlemeleri yapmak, görev alanına giren konularda araştırmalar yaparak uygulanmasını sağlamak,

t) Genel Müdür ve Daire Başkanlığının bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.