Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Dünya da gençlik ve sporla ilgili tüm gelişmeleri ülkemiz sporunun ve sporcusunun hizmetine sunmak, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyinin sporla ilgili komisyonlarında Ülkemizi başarıyla temsil etmek, komisyonlarda ülkemiz sporu ve sporcularımıza katkıda bulunacak ve gelişimine yardımcı olacak kararların uygulanması için koordinasyon görevi yapmak, Avrupa Birliği ülkelerindeki spor sektörüyle ilgili mevzuat, teşkilat yapısı ve diğer hususlarda araştırmalar yapmak, 

Hükümetlerarası bilim, eğitim ve kültürel işbirliği anlaşmaları çerçevesinde diğer ülkelerin yetkili spor kuruluşları ile yapılacak Spor İşbirliği Protokollerini ve Yıllık Spor Değişim Programlarını hazırlamak, bu programlara ilişkin uygulamaları izlemek, 

Genel müdürlük makamının ve birimlerin uluslararası faaliyetlerine ilişkin yabancı belgelerinin tercüme işlemlerini yapmak, Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Federasyonları ile federasyonlarımız arasında işbirliğine yönelik çalışmalara yardımcı olmak.

Genel Müdürlük ve Bağımsız Olmayan Spor Federasyonlarının Dışişleri Bakanlığı ile ilişkilerini koordine etmek, gerektiğinde Bakanlık ve Genel Müdürlük Makamına tercümanlık görevi yapmak.

Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Görevleri: 

a) Daire Başkanlığının bütçesini hazırlamak, takibini yapmak ve bütçe defterini tutmak, mali onayları hazırlamak, 
b) Daire personelinin geliş, gidiş, izin, rapor ve diğer özlük haklarına ilişkin her türlü iş ve işlemlerini yürütmek, 
c) Dairenin Gelen, Giden Evraklarına ait defter kayıtlarını tutmak, dosyalama ve arşivle ilgili işlemlerini yerine getirmek, 
d) Başkanlığın görev yetki sorumluluk talimatını gerektiğinde güncellemek, 
e) Demirbaş, malzeme, kırtasiye vb. mal ve hizmet ihtiyaçlarını teminini, satın alma ve bakım onarım işlerini yerine getirmek, 
f) Soru önergelerine ve diğer birimlerden gelen yazılara cevap hazırlamak, diğer başkanlıklarla gerekli koordineyi sağlamak, 
g) Başkanlığın çalışma plan ve programlarını hazırlamak, 
h) Daire personelinin hizmet içi faaliyetlerini yürütmek, 
i) Haftalık, aylık, üç aylık faaliyet izleme raporlarını hazırlamak, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına göndermek, 
j) Başkanlığın tüm İstatistiki bilgilerini oluşturmak ve Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığına göndermek, 
k) Web Sayfasıyla ilgili hizmetleri sağlamak ve yürütmek, 
m) Daire Başkanınca verilecek benzeri görevleri yapmak.

Avrupa Birliği - Avrupa Konseyi - Uluslararası İlişkiler ve Tercüme İşleri Şube Müdürlüğü

GÖREVLERİ:


a) Avrupa Konseyinin “Sporda Şiddet”, “Sporun Geliştirilmesi” komisyonlarıyla ilişkilerini sağlamak, Avrupa Konseyi Kısmi Spor Anlaşması (EPAS)’ın yıllık Yönetim Toplantısına ülkemizi temsilen iştirak etmek,
b) "Spor Müsabakalarında ve Özellikle Futbol Maçlarında Seyirci Şiddeti ve Kötü Davranış" konulu Komisyon toplantılarına iştirak etmek ve ülkemizi ilgilendiren konularda gerekli raporları hazırlamak,
c) Söz konusu komisyonlardan gelen raporları değerlendirerek Teşkilatın ilgili birimlerine dağıtımını yapmak,
d) Komisyonların almış olduğu kararlarla ilgili Teşkilat içi ve dışındaki birimlerle koordinasyon ve işbirliğini temin etmek,
e) AB ülkelerindeki gençlik ve spor sektörleriyle ilgili mevzuat, teşkilat yapısı ve diğer hususlarda araştırmalar yapmak,
f) Genel Müdürlüğün ve özerk olmayan spor federasyonlarının uluslararası faaliyetleriyle ilgili yabancı dildeki yazılarını ve belgelerini tercüme etmek,
g) Yurt içinde ve yurt dışında düzenlenecek uluslararası spor faaliyetleri ile toplantı ve seminer gibi faaliyetlere tercüman görevlendirmek,(Simültane çeviri ve toplantı konularıyla ilgili uzmanlık bilgisi gerektiren durumlar dışında)
h) Yukarıda belirtilen işlemlerin günü gününe ve aksamadan gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri almak,
i) Daire Başkanınca verilecek benzeri görevleri yapmak.


Uluslararası Anlaşmalar ve Protokollar Şube Müdürlüğü

a)Diğer ülkelerin yetkili spor kuruluşları ile yapılacak Spor İşbirliği Protokolleri ve Yıllık Spor Değişim Programlarının zamanında sonuçlandırılabilmesi için karşı tarafın spor teşkilatıyla gerekli teması sağlamak, 
 
b)Spor protokollerinde ve yıllık spor değişim programlarında yer alacak hususları ve faaliyetleri tespit etmek amacıyla, bir çalışma takvimi doğrultusunda federasyonlarla gerekli koordinasyonu kurmak, 
 
c)Oluşturulan spor protokolleri ile yıllık spor değişim programlarını, tarafların yetkililerince imzalanması için gerekli hazırlıkları yapmak, 

d)İmzalanan protokolleri ve değişim programlarını federasyonlara duyurmak, uygulamaları izlemek ve aksaklıkların giderilmesine çalışmak, 

e)Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Spor Uzmanları gayri resmi toplantısına iştirak etmek ve Ülkelerinin yetkili spor kuruluşları ile yapılacak Spor İşbirliği Protokolleri ve Yıllık Spor Değişim Programlarının zamanında sonuçlandırılabilmesi için karşı tarafın spor teşkilatıyla gerekli temas sağlamak, 

f)Yukarıda belirtilen faaliyetlerin aksamadan yürütülmesi için gerekli her türlü tedbirleri almak, yazışma ve tercümeleri yapmak, 

g)Avrupa da yaşayan Türk çocuklarına spor yaptırmak amacıyla kurulan ve Genel Müdürlüğümüzce fahri temsilcilik verilen Avrupa Türk Spor Birliği(ATSB) ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek ve sonuçlandırmak. 

h) Daire Başkanınca verilecek benzeri görevleri yapmak.  Dökümanlar

AB ve TFF Tarafından  Yürütülen Yeni Hayatlar, Yeni Sahalar Projesi (Y.T.12.7.2011)(Evrak No:1905)  

Uluslararası İlham Projesi (Çocuk ve Gençlerin Oyun, Beden Eğitimi, Spor ve Fiziksel Etkinlik Yoluyla Gelişimlerinin Desteklenmesi Projesi) 

Personel Listesi 

Türkiye'de Özellikle Futbol Maçlarında Gittikçe Artan Şiddet Olaylarına Karşı 

Üst Düzey Spor ve Elit Sporcuların Seçilme Kriterlerini Belirleyen Kart Programı 

Fısu Kış Üniversite Oyunları Organizasyonu İçin Minimum Gereklilikler (TERCÜME) 

Genel Bilgiler Vizyonumuz ve Görevlerimiz 

Olimpik Anlaşma 

Uluslararası Olimpik Komite (IOC)