Hukuk Müşavirliği
11.03.2000 tarih ve 23990 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğinin Görev, Çalışma ve Vekalet Ücretinin Dağıtılması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır: 

1- Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatına ait adli, idari dava ve icra işlerini her safhasında Genel Müdürlüğü temsilen takip ve sonuçlandırmak, kayıtlarını tutmak, 

2- Genel Müdürlük makamı ile diğer birimlerden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek. 
3- Kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanıp, Genel Müdürlüğe gönderilen kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmelik tasarıları hakkında görüş bildirmek, 

4- Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatınca düzenlenen kanun, tüzük, yönetmelik, sözleşme ve protokolleri incelemek ve bunların mer'i mevzuata uygunlukları hakkında mütalaa bildirmek, 

5- Genel Müdürlük personeli hakkında düzenlenip ilgisi nedeni ile Hukuk Müşavirliğine gönderilen inceleme ve soruşturma raporlarını inceleyerek gerekli işlemleri yapmak, 

6- Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatındaki dava ve icra takip işlerini merkezden veya mahallinde denetlemek,

7- Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatı birimlerine mahkemelerce tebliğ edilen mahkeme ara kararlarına, icra dairelerinden gönderilen icra emirlerine ve üçüncü şahıs haciz ihbarnamelerine, noterlikler vasıtası ile gönderilen ihtarnamelere karşı gerekli cevapları vermek, 

8- 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve diğer kanunlar, tüzükler ve yönetmeliklerle verilen veya Genel Müdürlük makamınca verilecek diğer görevleri yapmak, çağrıldığı toplantılarda hazır bulunmak. 

Genel Müdürlük Makamının 18/5/2000 tarihli ve MDK-163 sayılı oluru ile Merkez Danışma Kurulu Raportörlüğü Hukuk Müşavirliğine bağlanmıştır, bu birimin görev yetki ve sorumlulukları da aşağıda belirtilmiştir. Kurulun raportörlük hizmetleri Müşavirliğimiz tarafından yerine getirilmektedir.
 Dökümanlar

 
İl Müdürlükleri Avukat Listesi 

Bakanlar Kurulu Kararı 26/11/2012 - 2012/4002 

Faaliyet Rapor 

Merkez Danışma Kurulunun Görevleri 

Sunulan Hizmetler 

Taşrada Görevli Avukatlar 

Temel Politika ve Öncelikler 

Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi 

Müşavirliğimizin Amaç ve Hedefleri 

Avukatların Görevi 

Hukuk Müşavirliği ile İlgili İşlerde Diğer Birimlerin Yükümlülükleri 

Hukuk Müşavirliği'nin Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

İdareye İlişkin Bilgiler 

Merkez Danışma Kurul Kararları 1942 - 1953

Merkez Danışma Kurul Kararları 1954 - 1965

Merkez Danışma Kurul Kararları 1966 - 1971

Merkez Danışma Kurul Kararları 1972 - 1977

Merkez Danışma Kurul Kararları 1978 - 1983

Merkez Danışma Kurul Kararları 1984 - 1989

Merkez Danışma Kurul Kararları 1990 - 1995

Merkez Danışma Kurul Kararları 1996 - 2001

Merkez Danışma Kurul Kararları 2002 - 2010