Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Görevleri 
a) Genel Müdürlüğün insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili tekliflerde bulunmak,

b) Teşkilat kadro görev ve hizmetlerini yürütmek,

c) Teşkilat ve personel kadrolarının alınması ve uygulanmasında ilgili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyon ve işbirliği yapmak,

d) Genel Müdürlük merkez ve taşra personelinin atama, yükselme, terfii, çekilme, emeklilik, maaş, yan ödeme, yolluk, yevmiye, ödüllendirme vb. tüm özlük işlerine ilişkin işlemleri yürütmek,

e) İşçi statüsüne tabi personelle ilgili işlemleri toplu sözleşme ve bu konudaki kanun ve yönetmelik esaslarına göre yürütmek,

f) Personelle ilgili yasaları derlemek, uygulamak, tüzük ve yönetmelik taslaklarını yasalara göre hazırlamak ve Hukuk Müşavirliğinin görüşüne sunmak,

g) Her türlü personel davaları için gerekli bilgileri toplamak, dosyaları hazırlamak, gerektiğinde Hukuk Müşavirliğine bilgi vermek, davaları personel görevleri açısından izlemek,

h) Merkez ve Yüksek Disiplin Kurulunun sekreterya hizmetlerini yürütmek,

ı) Personelle ilgili istatistiki bilgiler toplamak ve personel politikasının belirlenmesine yardımcı olacak biçimde değerlendirmek,

i) Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim plan ve programlarını hazırlamak, uygulamaya koymak,

j) Personel sistemlerine ilişkin diğer kamu kuruluşları ve özel sektördeki gelişmeleri izlemek, ilgili kuruluşlarla işbirliğini geliştirici önerilerde bulunmak ve uygulanmalarını sağlamak,

k) Kamu Görevlileri Sendikaları ile ilgili gerekli çalışmaları yürütmek,

l) Demirbaş ve hizmet alımlarının ilgili şube müdürlüklerince yürütülmesini sağlamak,

m) Etik komisyonunun sekreterya hizmetlerini yürütmek,

n) Toplam kalite yönetim sisteminin uygulanmasına yönelik iş ve işlemlerin organizesini ve geliştirilmesini sağlamak,

o) Genel Müdürlük Makamınca verilecek görevleri yapmak, 

Bağlı Birimler 

Atama ve Kadro Şube Müdürlüğü 

Görevleri: 

a) Kadro tahsis ve tenkis işlemlerini yapmak,
b) Genel Müdürlüğe alınan kadroların işlemlerini yürütmek,
c) Kadro, vize işlemlerini yürütmek,
d) Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatı personel ihtiyacını saptamak,
e) Personelin göreve atama ve görevden alma ilkelerini saptamak,
f) Atama, işten ayrılma vb. işlemleri zamanında ve ilgili yasalara uygun olarak yürütmek,
g) Başkanlık makamının vereceği diğer işleri yapmak


Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü 

a) Öğretim programlarının plana göre uyulmasını sağlamak ve her aşamada izlemek,
b) Görevde yükselme ve unvan değişikliği ile ilgili işlemleri yürütmek, adayların müracaatlarını incelemek,
c) Genel Müdürlük personel sisteminin geliştirilmesine yönelik kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapmak,
d) Personel sistemlerine ilişkin araştırmalar yapmak, yapılan araştırmaları takip etmek ve değerlendirmek,

Eğitim Geliştirme Şube Müdürlüğü

Görevleri: 

a) Genel Müdürlük merkez ve taşra personelinin hizmet içi eğitim ihtiyacını saptamak, bu ihtiyacı karşılamak üzere uzun ve kısa süreli planlar hazırlamak,
b) Hizmet içi eğitim amaçlarına uygun olarak yıllık program ve uygulama ilkelerini belirlemek, bütçesini hazırlamak,
c) Yıllık programda yer alan hizmet içi eğitim ve öğretim programlarını hazırlamak ve geliştirmek,
d) Genel Müdürlüğün etkinlik alanı ve hizmet içi eğitim ile ilgili araştırmalar yapmak, yapılmış olanları izlemek ve yararlanmak,
e) Her programın uygulanacağı yer, zaman ile süreyi belirlemek, uygun öğretim ortamı hazırlamak,
f) Her programa öğretici ve öğrenci olarak katılacak personeli saptamak, duyuru yapmak ve katılacakları gruplamak,
g) Hizmet içi eğitim programlarının uygulanmasında kullanılacak araç ve gereçleri sağlamak,
h) Hizmet içi eğitim ile ilgili iletişim ve koordinasyonu ilgililerin katkı ve desteklerini sağlamak, sürdürmek.
i) Öğretim programlarının başlangıcında, uygulanışı sırasında ve sonunda gözlem ve ölçmeler yaparak, katılanların başarılarını değerlendirmek,
j) Öğretim programlarının plana göre uyulmasını sağlamak ve her aşamada izlemek,
k) Görevde yükselme ve unvan değişikliği ile ilgili işlemleri yürütmek, adayların müracaatlarını incelemek,
l) Genel Müdürlük personel sisteminin geliştirilmesine yönelik kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapmak,
m) Personel sistemlerine ilişkin araştırmalar yapmak, yapılan araştırmaları takip etmek ve değerlendirmek,
n) Performans değerlendirme sistemi ile ilgili gelişmeleri izlemek, uygulama esaslarını hazırlamak ve önerilerde bulunmak,
o) Personelin kendilerini geliştirmelerinde yardımcı olacak yayınlar yapmak, kaynakları hazır bulundurmak,
p) Personelin kişisel gelişimlerini takip etmek, etkinlik ve verimlilik arttırıcı tedbirler almak ve uygulanmasını sağlamak,
q) Personel sistemlerine ilişkin diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektördeki gelişmeleri izlemek, ilgili kuruluşlarla işbirliğini geliştirici önerilerde bulunmak ve uygulanmalarını sağlamak,
r) Toplam kalite yönetim sistemi çalışmalarını yürütmek,
s) Başkanlık makamının vereceği diğer işleri yapmakMevzuat ve Disiplin Şube Müdürlüğü 

Görevleri: 

a) Genel Müdürlük personeli ile ilgili yasaları ve ilgili mevzuatı derlemek,
b) Personelle ilgili yasa, tüzük ve yönetmeliklerdeki değişiklik taslaklarını hazırlamak,
c) Hukuk Müşavirliği ile koordinasyonu sağlamak,
d) 4688 sayılı Kamu görevlileri sendikaları ile ilgili gerekli çalışmaları yürütmek,
e) Pasaport talepleriyle ilgili işlemleri yürütmek,
f) Etik komisyonunun raportörlüğünü yapmak, komisyon kararlarını ilgililere duyurmak,
g) Personel ile ilgili istatistiki bilgileri toplamak, personel politikasının belirlenmesine yardımcı olacak biçimde değerlendirmek ve Strateji Daire Başkanlığına göndermek,
h) Personel politikasının belirlenmesine ve geliştirilmesine yardımcı olmak,
i) Web Sayfasıyla ilgili hizmetleri sağlamak ve yürütmek,
j) Teftiş Kurulundan gelen disiplinle ilgili raporlara ilişkin yazışmaları yürütmek ve sonucunu izlemek
k) Disiplin Kurullarının raportörlüğünü yapmak, komisyon kararlarını ilgililere duyurmak, konu ile ilgili diğer işlemleri yürütmek
l) Her çeşit personel davaları için personel ile ilgili bilgileri hazırlamak, Hukuk Müşavirliğine bilgi vermek, dava sonuçlarını izlemek
m) Başkanlık makamının vereceği diğer işleri yapmakSicil ve Terfi Şube Müdürlüğü 

Görevleri: 

a) Mecburi hizmet yükümlülüklerine ilişkin işlemlerini yürütmek
b) Yıllık, mazeret ve sıhhi izinlerle ilgili işlemleri yürütmek
c) Aday memurların asalet tasdiklerini hazırlamak
d) Sicil özeti ve hizmet belgesi düzenlemek
e) Sicil dosyalarının tanzimi, işlenmesi, düzeni, muhafazasını ve devrini sağlamak
f) Emeklilik işlemlerini yürütmek
g) Emekli sandığı ve Sosyal sigortalar kurumu’na tabi hizmetlerle ilgili işlemler yapmak,
h) Naklen giden personelle ilgili işlemleri yürütmek,
i) Mal bildirim beyannamelerinin özel arşivde saklanmasını sağlamak,
j) Derece ve kademe terfilerini hazırlamak duyurularını yapmak
k) Her türlü hizmet değerlendirmesini kıdem ve intibak işlemlerini yürütmek
l) Başkanlık makamının vereceği diğer işleri yapmak

Tahakkuk Şube Müdürlüğü 
 


 Dökümanlar


Yeni Etik Komisyonunun 2009 Yılı Faaliyet Raporu

Sendika Üyesi Personel Dağılımı