Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı
SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
SPOR FAALİYETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI TALİMATIBİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Talimatın amacı; Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı’nın görevleri ile her kademede görevli personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.
 
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Talimat, Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı’nın ve personelinin görev, yetki ve sorumlukları ile ilgili usul ve esasları kapsar.
 
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Talimatta geçen;

a) Daire Başkanlığı : Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığını,
b) Federasyon : Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren bağlı ve bağımsız spor federasyon başkanlıklarını,
             
c) Genel Müdürlük : Spor Genel Müdürlüğünü,
ç) Genel Müdür : Spor Genel Müdürünü
d) Şube Müdürü : Spor Faaliyetleri Şube Müdürünü ifade eder.

                         
İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat, Görev ve Yetkiler
 

Daire Başkanlığı’nın Teşkilatı 
MADDE 4- (1) Daire Başkanlığı, hizmet ve faaliyetlerini aşağıda belirtilen şube müdürlükleri vasıtası ile yürütür.
a) Yönetim Ve Destek Hizmetleri Şubesi Müdürlüğü
b) Bütçe Ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü
c) Federasyon Hizmetleri Şubesi Müdürlüğü
d) Yüksek Performans Şube Müdürlüğü
e) Okul Sporları Şube Müdürlüğü


Daire Başkanlığının Görevleri
MADDE 5- Daire Başkanlığı’nın görevleri şunlardır:
1) Bölgesel ve ulusal spor oyunları ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak
2) Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulunun sekretaryasını yapmak,
3) Bağımsız spor federasyon başkanlıkları ile Genel Müdürlük arasında koordinasyonu sağlamak,
4) Yeni Federasyon kurulması, Bağlı ve Bağımsız Spor Federasyon Başkanlıkları seçimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
5) Bağımsız spor federasyonu başkanlıklarında çalışan genel müdürlük personellerinin yurtiçi ve yurtdışı müsabakalarda görevlendirilmesi ile ilgili onayları almak,
6) Yabancı uyruklu antrenör ve sporcuların oturma izinleri ile vatandaşlık iş ve işlemlerini yürütmek,
7) Bağımsız Spor Federasyonu Başkanlarına ve uluslararası federasyonların üst kurullarında görev yapan kişilere gri pasaport verilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
8) Bağımsız spor federasyonlarının yurtdışı müsabakalarına genel müdürlük gözlemcisi olarak katılan personellerin onaylarını almak,
9) Gençlik ve Spor Hizmetleri Uygulamasında Görevlendirileceklere Ödenecek Ücretlerle ilgili esaslar çerçevesinde koordinasyon hizmetleri yürütmek,
10) Bağımsız Spor Federasyonu Başkanlıklarında çalışan Genel Müdürlük Personeline “Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği” hükümlerini uygulamak,
11) Avrupa’da yaşayan Türk çocuklarına spor yapma imkanı sağlamak amacıyla kurulan ve Bakanlıkça fahri temsilcilik verilen Avrupa Türk Spor Birliği ile koordine kurmak,
12) Bağımsız Spor Federasyonları Başkanlıklarının bütçe, muhasebe ve ödenek ile ilgili tüm iş ve işlemlerini yapmak,
13) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki spor faaliyetlerine ilişkin görev ve hizmetleri yürütmek, Okul Sporları Faaliyetleri Yönetmeliğine göre yarışmalar düzenlemek,  söz konusu faaliyetlerin gelişmesi ve yaygınlaşması için gerekli tedbirleri almak,
14) Okullararası yurtdışı spor faaliyetlerinde koordinatörlük görevini yapmak,
15) Görev alanına giren konularda Milli Eğitim Bakanlığı ile gerekli yazışmaları yapmak,
16) Spor Bilgi Yönetimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
17) Faaliyetlerin geliştirilmesi, Genel Müdürlüğümüz ile Federasyon Başkanlıkları arasında koordinasyonun sağlanabilmesi için ihtiyaç duyulan yönetmelik, talimat ve yönergeleri hazırlamak,
18) Birim ile ilgili çalışma programı ve faaliyet raporu hazırlanması,
19)Genel Müdürlük Makamınca verilen diğer görevleri yapmak,
      
Daire Başkanı
MADDE 6- Daire Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Gerekli durumlarda yurt içinde ve yurt dışında, Genel Müdürlük politikası çerçevesinde Daire Başkanlığını temsil etmek, görüş ve önerilerini bildirmek.
b) Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği ve ilgili mevzuat esasları çerçevesinde disiplin amiri sıfatı ile birim mensuplarının disiplin işlemlerini yürütmek,
c) Geçici olarak görevi başından ayrıldığı zaman veya kendisinin katılma imkanının bulunmadığı durumlarda toplantı ve görüşmelerde kendisini temsil edecek vekilini seçmek ve gerekli yetkileri açıklamak, mevzuatın zorunlu kıldığı hallerde bağlı bulunduğu amirin onayını almak.
ç) Kendisine bağlı şubelerin hazırladıkları yıllık faaliyet programı ile bütçe tasarısı tekliflerini inceleyerek gerekli görülen değişikliklerin yapılmasını sağlamak ve bağlı bulunduğu makama sunmak.
d) Kendisine bağlı şubelerin faaliyet programına göre yapacakları çalışmaların eksiksiz ve aksatmadan yürütülmesi için gereken önlemleri almak, gerekli koordinasyon ve işbirliği sağlayarak, uymalarını izlemek.
e) Yazılı ve sözlü olarak kendisine intikal eden işlerin ilgili şubelere dağıtımını yapmak ve gereken emirleri vererek, sonuçlandırılmasını sağlamak.
f) Kendisine bağlı şubeler arasında ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlamak.
g) Şubelerce hazırlanan çalışma yöntemlerini inceleyerek, gerekli değişiklikleri yapmak ve uygulamasını sağlamak, ayrıca hizmetlerin geliştirilmesi, planlaması, koordinasyonun sağlanması için şubelerce yapılan önerileri inceleyerek bunların yürürlüğe konulması için gereken işlemlerin yapılmasını sağlamak.
ğ) Şubelerden çıkacak yazıları imza yetkileri yönergesi esaslarına uygun olarak parafe veya imza etmek.
h) Şubelerde bulunan görevleri işgal edecek personelde bulunması gereken nitelikleri saptayarak mevcut personeli ile ilgili değişiklik önerileri makama teklif etmek.
ı) Tayin, terfi, nakil, mükafatlandırma, cezalandırma, izin ve işten çıkma işlemlerini inceleyerek, görüşünü bildirmek ve makama teklifte bulunmak.
i) Şubelerde bulunan personelin daha üst dereceler için yetiştirilmeleri yönünden gerekli önlemleri alarak, hizmet içi eğitim programlarının uygulanmasını sağlamak.
j) Bağlı olduğu makama birimin hizmet alanlarında danışmanlık görevini yerine getirmek.
k) Görevin yapılışında ve sonuçlandırılmasında bir üst kademedeki yöneticiye veya diğer ilgili ve yetkililere sürekli olarak bilgi vermek.
l) Dairesinin görev alanına giren veya dairesini dolaylı ilgilendiren konularda kendisine bağlı alt kademeleri ve personelini görevlendirmek.
ı) Birim ile ilgili çalışma programı ve faaliyet raporu hazırlanması,
m) Genel Müdürlük Makamı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.


Şube Müdürlükleri
Federasyon Hizmetleri Şubesi Müdürlüğü
MADDE 7-Federasyon Hizmetleri Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Federasyon Başkanlıkları tarafından hazırlanan veya güncellenen Yönergelerin ve Talimatların Spor Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde yayımlanmasını sağlamak ve bunlarla ilgili çalışmaları yürütmek.
b)  Yeni Federasyon kurulması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
c) Yeni kurulan federasyonlar ve bağımsız olmayan federasyon başkanlıklarının seçimlerini yapmak.
ç) “Federasyon Başkanları Seçim Yönetmeliği”  esaslarına uygun olarak bağlı federasyonların seçimlerini yapmak. 
d) Gençlik ve spor uygulamasında görevlendirileceklere ödenecek ücretlerle ilgili esaslar çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak.
e) Ceza ve Tahkim Kurulu kararlarının takibini sağlayarak raporlamak,
 f) Federasyonların yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerinde görev alacak Genel Müdürlük personelinin onaylarını almak.
g)Bağımsız spor federasyonu başkanlıklarında çalışan genel müdürlük personellerinin görevlendirildiği federasyon dışındaki federasyon faaliyetlerindeki yurtiçi ve yurtdışı müsabakalarda görevlendirilmesi ile ilgili onayları almak,
ğ)Genel Müdürlüğe bağlı taşra teşkilatı personellerinin yurtdışı müsabakalarda görevlendirilmesi ile ilgili onayları almak,
h) Bağımsız Spor Federasyonu Başkanlarına ve uluslararası federasyonların üst kurullarında görev yapan kişilere gri pasaport verilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
ı) Yabancı uyruklu antrenör ve sporcuların oturma izinlerini almak,
i) Yabancı uyruklu antrenör ve sporcuların İstisnai Türk Vatandaşlığı mevzuatı kapsamında iş ve işlemlerini yürütmek,
j) Şube ile ilgili çalışma programı ve faaliyet raporu hazırlanması,
k) Daire Başkanı tarafından verilecek benzer görevleri yapmak.


Yüksek Performans Şube Müdürlüğü
MADDE 8- Ulusal Faaliyetler Şube Müdürlüğü 
a) Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig), Üniversiteler Ligi (Ünilig) vb. ulusal spor oyunlarının talimat ve işleyişlerini planlama, uygulama, izleme ve raporlamasını yapmak.
b) Doğu ve Güneydoğu Anadolu (Yaz-Kış) vb. bölgesel spor oyunlarının oluşturulmasına dair iş ve  işlemleri yapmak;
c)  Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulunun sekreterya hizmetlerini yürütmek;
ç) Ulusal faaliyetlerle ilgili icra kurullarının oluşturulması ve  toplantılarında  alınan kararlara yönelik çalışmaları yürütmek,
 d) Sportif faaliyetlere yönelik protokollerin ( KYK, YÖK.vb) takibini yapmak;
e) Amatör Spor Haftası, Anneler Günü, Engelliler Haftası vb. sosyal günlerde yapılacak olan faaliyetlerin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerine duyurularak, cd ve görsel dokümanların arşivlenerek ilgili çalışmaların yapılması;
f) Genel Müdürlüğümüz ve federasyon başkanlıkları arasında Olimpiyat vb. organizasyonlarla ilgili Daire Başkanlığı tarafından verilen iş ve işlemleri yürütmek.
g) Şube ile ilgili çalışma programı ve faaliyet raporu hazırlanması,
ğ) Daire Başkanı tarafından verilecek benzer görevleri yapmak.

Bütçe ve Tahakkuk Şubesi Müdürlüğü
MADDE 9-  Bütçe ve Tahakkuk Şubesi Müdürlüğü’nün görevleri şunlardır:
a) Bağımsız Federasyonların bütçe ve ödenek ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak.
b) Bağımsız Federasyon Başkanlıklarının bağlı olacağı muhasebe izleme merkezinin iş ve işlemlerini yürütmek,
c) Daire Başkanlığının bütçesini hazırlamak, yıl içerisindeki ödeneklerin takibini ve revize işlemlerini yapmak.
ç) Daire Başkanlığının bütçe defterini tutmak ve dönem sonu kesin hesap işlemlerini yapmak.
d) Tüm şube müdürlüklerinin onay aşamasına kadar hazırlanmış evraklarının e-bütçede tahakkuk işlemlerini yapmak.
e) Daire Başkanlığının bütçe ve tahakkuk konularında Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ile koordineyi sağlamak.
f)  Birim ile ilgili tüm istatistiki bilgileri oluşturmak.
g) Daire Başkanı tarafından verilecek benzer görevleri yapmak.
ğ) Diğer şube müdürlüklerinin onay aşamasına kadar hazırlanmış evraklarının e-bütçede tahakkuk işlemlerini yapmak,
h) Daire Başkanlığımızın bütçe ve tahakkuk konularında Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ile koordineyi sağlamak,
ı) Şube ile ilgili çalışma programı ve faaliyet raporu hazırlanması,
i) Daire Başkanı tarafından verilecek benzer görevleri yapmak.Okul Sporları Şubesi Müdürlüğü
MADDE 10- Okul Sporları Şubesi Müdürlüğü’nün görevleri şunlardır:
a) Okul öncesi, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları resmi spor yarışmalarını düzenlemek ve yönetmek,
b) Okul öncesi, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında spor faaliyetlerinin yayılıp, yaygınlaştırılması ve yönlendirilmesini sağlamak,
c) Yıllık faaliyet programının hazırlanmasında, Federasyonlarla, ilgili kurum ve Kuruluşlarla gereken koordineyi kurmak, planlanan hizmetlerin hedefine ulaşmasını sağlamak,
ç) Yarışmalarda derece alan kurum ve sporcu öğrencilere verilecek ödülleri belirlemek,
d) Yarışmaların amatörlük ilkelerine uygun olarak yürütülmesi, disiplin ve eğitim kavramının zedelenmemesi için gerekli önlemleri almak,
e) Yurt içerisindeki yarışmalar sonunda derece alan sporcu ve okulların Uluslararası Okul Spor Federasyonu (ISF) program ve statüsüne düzenlenecek Uluslararası yarışmalara katılımları için gerekli koordinasyonu sağlamak,  
f) Okul spor faaliyetleri ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ile koordinasyonu sağlamak,
g) Şube ile ilgili çalışma programı ve faaliyet raporu hazırlanması,
ğ) Daire Başkanı tarafından verilecek benzer görevleri yapmak.

Yönetim ve Destek Hizmetleri Şubesi Müdürlüğü
MADDE 11- Yönetim ve Destek Hizmetleri Şubesi Müdürlüğü’nün görevleri şunlardır:
a) Daire Başkanlığının gelen-giden evrak defter kayıtlarını tutmak dosyalamak ve
arşivlemek.
b) Daire Başkanlığının personel iş ve işlemlerini yürütmek.
c) Daire Başkanlığımızca organize edilen ulusal ve bölgesel spor faaliyetlerinde
görevlendirilecek personellerin onay, harcama talimatı ve ödemeleri ile ilgili iş ve 
işlemleri yürütmek
ç) Daire Başkanlığının büro ve kırtasiye malzemelerinin temini ve bakım onarımını sağlamak.
d) Taşınır mal işlemlerini yürütmek,
e) Web sayfasıyla ilgili hizmetleri yürütmek,
f)  Daire Başkanlığımız görev alanına giren soru önergeleri ile ilgili çalışmaları yapmak ve ilgili yerlere cevaplarını göndermek,
g) Şube ile ilgili çalışma programı ve faaliyet raporu hazırlanması,
ğ) Daire Başkanı tarafından verilecek benzer görevleri yapmak.


Şube Müdürü

MADDE 12- (1) Şube Müdürü’nün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Sorumluluğuna verilen ünitenin çalışma programını hazırlamak, üst Makamın olurunu almak ve uygulamak.
b) Personel arasında görev bölümü yaparak, uyum ve işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak ve denetlemek.
c) Uygulamalarda görülen aksaklığı ve sorunlar giderici önlemleri almak ve yetkisi dışında olanlar için üst makama önerilerde bulunmak.
d) Personelin yetiştirilmesi için gerekli önerileri üst Makama sunmak.
e) Kendisini verilen yetki sınırlar içinde yazıları incelemek, paraf ve imza etmek.
f) Sicil Yönetmeliği ve diğer mevzuata göre, sicil amirliği görevinin gereklerini yerine getirmek.
g) Şubesinde mevcut, araç, gereç ve her türlü malzemenin yerinde ve ekonomik kullanılmasını sağlamak, şube çalışmaları ile ilgili olarak üst makama verilecek diğer işleri yapmak ve ilgili şubelerle koordinasyonu sağlamak.
h) Şube hizmetleri ile ilgili olarak yıl sonunda genel bir değerlendirme yapmak ve istatistiki verilen düzenlenmesini sağlamak.
ı) Şubenin hizmet alanına giren konularda hizmet planlaması ve programına ilişkin önerilen geliştirilmesi yönünde çalışma yapmak.
i) Personelin izin, hastalık, devam gibi konularda gerekli denetimini yapmak.
j) Birimin kırtasiye ve demirbaş eşyalarının bakımı ve koruması konularında gerekli önlemleri almak.
k) Hizmetlerle ilgili gizliliği olan yazılar ve işlemler konusunda mevzuata uygun önlemlerin alınmasını sağlamak.
l) Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.


Sportif Eğitim Uzmanları
MADDE 13- (1) Sportif Eğitim Uzmanları’nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Başkanın talimatı ve dairenin görev yetki ve sorumlulukları dahilinde spor eğitimine ilişkin kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programlar hazırlamak ve Başkana sunmak.
b) Uzmanlık alanı ile ilgili konularda yeni projeler üretmek.
c) Spor Eğitimine ilişkin ülkemizde ve uluslararası alandaki gelişmeleri takip etmek.
ç) Şube müdürlükleri ile hizmetin önemi ve gereğine göre koordinasyon ve işbirliği yapmak.
d) Daire Başkanı tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

Spor Uzmanları
MADDE 14- (1)Spor Uzmanları’nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Daire Başkanlığının hizmetlerinin yürütülmesinde sürat ve verimliliği artırmak, yeni hizmet teklifleri geliştirmek amacıyla araştırma ve incelemeler yapmak ve bir raporla Başkanlığa sunmak.
b) Uzmanlık alanıyla ilgili çeşitli teknik ve idari toplantılara katılmak ve kendisine verilen yetki sınırları içinde Başkanlığı temsil etmek
c) Görevlendirildiği araştırma ve çalışmaların uygulanmasını izlemek ve çıkacak sorunlar konusunda gerekli tedbirleri geliştirerek sonuçlandırılmasını sağlamak.
d) Görev alanına giren konularda periyodik raporlar ve yeni hizmetlerin başlatılması için teklifler hazırlamak ve ön çalışmalar yapmak.
e) Uygulamaya konulmuş faaliyetlerin tespit edilmiş politikalar, programlar, planlar ve prensipler ile Genel Müdürlüğün amacına uygun olarak yürütülmesini izlemek ve gerekirse bu konuda araştırmalar yaparak Daire Başkanlığına teklifte bulunmak.
f) Eğitim programlarında eğiticilik görevi yapmak.
g) Daire Başkanı tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

Şef
MADDE 15- (1) Şef’in görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Şubesinde memurlar tarafından hazırlanan yazı ve dosyaları içerik ve biçim yönünden inceleyerek gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlamak.
b) Evrak dosyalarında bulunan numara, tarih, gideceği yer, imza ve benzeri eksiklikleri incelemek ve gerekli önlemleri almak.
c) Tamamlanmış olan evrak ve dosyaları ilgililere dağıtarak kontrollerini yaptırmak ve sevk memurlarına verilmesini sağlamak.
d) İşlemi bitmemiş evrakı ilgili memuru ile birlikte izleyerek sonuçlandırmak.
e) Gelen ve giden evrakın, kayıt çoğaltma, dağıtım, dosyalama, sevk ve arşivleme hizmetlerini izlemek ve yapılmasını sağlamak.
f) Şubesinde bulunan memurları hizmete ilişkin işlemler konusunda aydınlatmak, işlerin verimliliğini artırmak için öneriler geliştirmek.
g) Gizliliği olan evrak, dosya ve diğer bilgiler için mevzuata uygun önlemleri almak.
h) Birimindeki memurların devamı ve çalışmalarını izlemek, işlerin zamanında sonuçlandırılmasını sağlamak.
ı) Birimini ilgilendiren konularda amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
i) Şube Müdürünce verilecek diğer görevleri yapmak.

Memur
MADDE 16- (1) Memur’un görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Görevli olduğu şubede iş bölümü esaslarına göre yetkililerce verilen işleri incelemek ve gerekli işlemleri yapmak.
b)Kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak para, işgücü, zaman ve malzeme tasarrufunu sağlayacak şekilde yerine getirmek.
c)Yazışmaları belli evraklarla izleyerek işlerin zamanında, mevzuata ve amirlerin talimatına uygun olarak sonuçlanmasını sağlamak.
ç) Kendisine verilen görevlerle ilgili konularda amirlerine danışarak alacağı talimata göre işlemleri yerine getirmek.
d) Birimin form, kırtasiye ve diğer gereksinmelerini saptayarak ilgililere bildirmek ve alacağı talimata göre gerekli işlemleri yapmak.
e) Kullandığı demirbaş eşyanın iyi bir biçimde kullanılmasını ve korunmasını sağlamak.
f) Evraka ilişkin işleri imzadan çıkışına kadar izlemek, tamamlamak ve sevke hazır duruma getirmek.
g) Göreviyle ilgili evrak, eşya, araç ve gereçleri korumak ve saklamak.
ğ) İş hacmi yoğun olan şubelere amirin saptayacağı esaslara göre yardımcı olmak.

Sekreter
MADDE 17- (1) Sekreter’in görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Bağlı bulunduğu amir ve amirleriyle görüşme isteminde bulunan kişi veya grupların randevularını düzenlemek.
b) Telefon görüşmelerini düzenli bir biçimde yürütmek.
c) Toplantı ve randevularla ilgili notları tutmak ve ilgili amire iletmek.
ç) Amirleri tarafından yazılı veya sözlü olarak verilecek emirleri ilgili birim veya kişilere iletmek.
d) Birim amirince kendisine verilecek yazı, kutlama ve teşekkür gibi özel yazışmaları yapmak.
e) İmza ve havale edilip işi biten yazı, evrak ve dosyaları zamanında ilgili şubelere göndermek.
f) Sekreterlik bürosunda yürütülen hizmetler ile bilgi sahibi olduğu iş ve işlemlerden gizliliği olanları korumak için gerekli önlemleri almak.
g) Amiri tarafından gerekli görülen yazıları yazmak.
ğ) Sekreterlik bürosu ve amirlere ait odalardaki demirbaş ve her çeşit malzemenin düzen, temizlik ve bakımının yapılmasını sağlamak.
h) Kendisine verilen yazıları yazışma kurallarına ve amirlerinin talimatına uygun olarak zamanında yapmak.
i) Kullanmakta olduğu araç ve gereçlerin her an hizmete hazır bir şekilde bulundurulmasını sağlamak.
j) Yazdığı yazıları kontrol ettikten sonra müsvettesiyle birlikte ilgililere iade etmek ve yazılar hakkında başka kimseye bilgi vermemek.
k) Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek.

Bilgisayar İşletmeni ve Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni
MADDE 18- (1) Bilgisayar işletmeni ve veri hazırlama kontrol işletmeni’nin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Kendisine verilen yazıları yazışma kurallarına ve amirlerinin talimatlarına uygun olarak zamanında yazmak.
b) Belirlenen biçimde alfabetik ve sayısal bilgiyi kaydetmek.
c) Giriş bilgisinin yönetmeliklere ve standartlara uygun biçimde  doğru olduğunu denetlemek.
d) Kullanmakta olduğu araç ve gereçlerin her an hizmete hazır bir şekilde bulundurulmasını sağlamak.
e) Kaynak belgelerdeki eksiklik ve hataları gözlemlemek ve düzeltilmek üzere kaynağa geri vermek.
f) Kendisine verilen yazılarla ilgili sorumluluk bilincinde olmak, yazdığı yazıları kontrol ettikten sonra müsvettesiyle birlikte ilgililere iade etmek ve yazılan yazılar hakkında başka kimseye bilgi vermemek.
g) Demirbaş eşyayı talimatlara uygun olarak kullanmak ve korumak.
ğ) Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek.
ı) Yazışma işlemlerini zamanında, mevzuata ve amirlerinin talimatlarına uygun olarak yapmak.


İşçiler
MADDE 19- (1) İşçilerin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Gelen-giden evrakları ilgili birime ulaştırmak.
b) Kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak para, işgücü, zaman ve malzeme tasarrufunu sağlayacak şekilde yerine getirmek.
c) Göreviyle ilgili evrak, eşya, araç ve gereçleri korumak ve saklamak.
d) İş hacmi yoğun olan şubelere amirin saptayacağı esaslara göre yardımcı olmak.
e) Amirleri tarafından yazılı veya sözlü olarak verilecek emirleri ilgili birim veya kişilere iletmek.
f)Amirleri tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler


Yürürlük
MADDE 20-Bu Talimat, Bakan Onayı ile yürürlüğe girer,
 
Yürütme
MADDE 21- Bu Talimat hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.