Tesisler Dairesi Başkanlığı
Görevleri: 


Gençlik ve spor faaliyetleri için gerekli olan spor saha ve tesisleri ile malzemelerin yapımı ve yaptırılmasını sağlamak, 

Spor tesislerinin etüt- proje ve inşaat kontrollük hizmetlerini yapmak ve yaptırmak, 

Spor tesislerinin günün ihtiyaçlarına göre modernizasyon ve bakım-onarımını yapmak ve yaptırmak, 

Spor tesislerinin uluslararası standartlara ve normlara uygun etüt ve projelerini ekonomik ve çok amaçlı olarak tanzim ve temin etmek, 

Spor tesislerinin ihtiyacı olan makine-teçhizatı çağın gereklerine uygun olarak teknolojik değişikliklerini takip ederek alımlarını yapmak, tahsis etmek, 

Merkez ve taşra teşkilatının teknik bilgi ve teknik eleman ihtiyacını karşılamak, 

Gençlik ve spor faaliyetlerini üstlenen kuruluşlara spor tesisi, araç ve gereçlerine ilişkin standart ve normlar hakkında teknik bilgi ve destek vermek, gerektiğinde yardımcı olmak, 

Yıllık ana çalışma programını hazırlamak, yıllık ödenek ihtiyaçlarını belirleyerek, tahsisatın yerinde ve zamanında harcanmasını sağlamak, 

Spor yapıları konusunda yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak teknolojik gelişmelerin ülkemize transferi konusunda hizmet içi eğitim ve inceleme çalışmalarını yapmak, 

Konusu ile ilgili mevzuatı takip etmek, gerektiğinde diğer Daire Başkanlıkları ile koordineli bir şekilde mevzuat değişiklik çalışmalarını yapmak, 

Genel Müdürlük Makamınca verilecek konusu ile ilgili benzeri görevleri yapmak.