Uluslararası Organizasyonlar Dairesi Başkanlığı
Görevleri: 

1) Olimpiyat Oyunları, Akdeniz Oyunları, Karadeniz Oyunları, İyiniyet Oyunları, Avrupa Gençlik Olimpik Festivali, Gençlik Yaz-Kış Olimpiyatları, Dünya Gençlik Oyunları, İslam Oyunları, Güneydoğu Avrupa Oyunları ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak,

2) Uluslararası yarışmalarda Türkiye’yi temsil eden sporculara “Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda  “Milli Sporcu Belgesi” verilmesiyle ilgili iş ve işlemleri federasyonlarla koordineli bir şekilde yürütmek,

3) Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nce milli sporculara verilen burs ile ilgili teyit işlemlerini yapmak,

4) Oyunlarla ilgili icra kurullarının oluşturulması ve toplantılarında alınan kararlarla ilgili çalışmaları yapmak,

5) 17.01.2007 tarihli ve 26406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’i uygulamak,

6) Uluslararası müsabakalar sonucunda dereceye girerek “Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik”e göre ödül almaya hak kazananların ödüllerinin verilmesiyle ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak,

7) Bağımsız spor federasyonlarının yurtdışı müsabakalarına genel müdürlük gözlemcisi olarak katılan personellerin onaylarını almak,

8) 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin (Ek fıkra: 27/5/2007-5674/1 md.)  öngördüğü hizmetler ile bu kanuna dayalı hazırlanan yönetmelikte yer alan hizmetleri yerine getirmek,

9) Avrupa’da yaşayan Türk çocuklarına spor yapma imkânı sağlamak amacıyla kurulan ve Genel Müdürlükçe fahri temsilcilik verilen Avrupa Türk Spor Birliği ile koordine kurmak,
10) 24/6/2008 tarihli 5774 sayılı “Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında” Kanun’un uygulaması ile ilgili Genel Müdürlükçe yapılması gereken hizmetleri yürütmek,

11) Federasyonların Uluslararası organizasyonlardaki sportif performanslarını takip etmek,

12)  Okullararası yurtdışı spor faaliyetlerinde koordinatörlük görevini yapmak,

13)  Genel Müdürlük Makamınca verilen görevleri yapmak.


Başkanlığımıza Bağlı Şube Müdürlükleri

- Organizasyonlar Şubesi Müdürlüğü

- Milli Sporcu İşlemleri Şubesi Müdürlüğü 

- Ödüller Şubesi Müdürlüğü

- Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü