Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Görevleri: 


a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli stratejik ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak. 

b) İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütlerini geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 

c) İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak. 

d) İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkinliğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak. 

e) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek. 

f) İdarenin mali yönetim ve kontrol sisteminin etkili bir şekilde çalışması için gerektiğinde harcama yetkilileri ile toplantı yapmak, üst yöneticiyi bilgilendirmek ve önerilerde bulunmak, 

g) Stratejik plan, performans programı, bütçe, mali tablolar, kesin hesap, faaliyet raporu ve diğer raporların hazırlanmasını sağlamak 

h) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. 

ı) İç kontrolün harcama birimlerinde etkili bir şekilde yapılmasını sağlayacak düzenlemeleri hazırlamak ve üst yöneticinin onayına sunmak, 

i) Gelirlerin azalmasını veya giderlerin artmasına neden olacak ve idareye yükümlülük getirecek kanun tasarılarının mali yükünün hesaplanmasını sağlamak. 

j) Üst Yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü


a) İdarenin bilgisayar donanımlarını ve alt yapıyı hazırlamak,


b) Donanım ürünlerini temin etmek ve kullanılmasını sağlamak.


c) Bilgisayar sarf malzemelerini temin etmek,


d) Bilgisayar bakım onarımını yapmak,


e) Web sayfası tasarımı  ve güncelleştirme işlemlerini yürütmek.


f)  Sistem ve uygulama programları ile ilgili işlemleri yapmak.


g) Coğrafi bilgi sistemi hazırlıklarını yürütmek,


h) İdarenin iş ve işlemlerini diğer idareler nezdinde yürütmek ve sonuçlandırmak,


i)   Veri tabanına dayalı istatistiki bilgileri güncelleştirmek ve kayıt etmek,


j)   Network alt yapısı, bilgisayar teknolojisi gibi bilişim konularında güncel gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,


k) Uygulama programlarını yapmak, yaptırmak, sorunsuz çalışmasını sağlamak,


l)   Daire Başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü 

Görevleri: 

a) Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, 

b) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. 

c) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı ve finansman programı hazırlamak 

d) Hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. 

e) Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek,kayıtlarını tutmak, 

f) Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek, 

g) Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak, 

h) Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak ;sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek, 

i) İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izleyip değerlendirmek. 

j) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek. 

k) Daire Başkanının verdiği diğer görevleri yapmak. 


Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü 

Görevleri: 

a) Daire personelinin özlük haklarına ilişkin iş ve işlemleri yapmak, 

b) Dairenin gelen-giden evraklarına ait defter kayıtlarını tutmak,dosyalamak, arşivlemekle ilgili işlemleri yapmak, 

c) Dairenin demirbaş, malzeme, kırtasiye v.b. mal ve hizmet ihtiyaçlarının temini,satın alma ve bakım onarım işlerini yerine getirmek, 

d) İdarenin birimleri ile ilgili gerekli koordinasyonu sağlamak, 

e) Daire personelinin hizmet içi faaliyetlerini koordine etmek, 

f) Dairenin haftalık ve aylık faaliyet izleme raporlarını konsolide etmek, 

g) Dairenin görev, yetki, sorumluluk talimatlarını güncelleştirmek, 

h) Birim amirleri haftalık toplantıları raportörlüğünü yapmak, 

i) İdare faaliyetleri ile ilgili birimlerden bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek, 

j) İstatistikî kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak. 

k) Daire Başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.

İç ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü 

Görevleri: 

a) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, 

b) İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak, 

c) Ön malî kontrol görevini yürütmek, 

d) Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek. 

e) İdarece gerekli görülen her türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartları hazırlamak, 

f) Kanun tasarılarının mali yükünü hesaplamak, 

g) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye,ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık 
yapmak. 

h) Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarını kontrol etmek, 

i) Kadro dağılım cetvelleri Yan ödeme cetvelleri, seyahat kartı listelerini kontrol etmek, 

j) Geçici ve daimi işci pozisyonları,Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmelerini kontrol etmek, 

k) Ödeme emri belgelerini yönetmelikte belirtilen süre içinde kontrol etmek, rapor yazmak, 

l) Daire Başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.

İstatistik Şube Müdürlüğü
Görevleri: 

a )   Genel Müdürlük birimlerinin yaptıkları çalışmalarla ilgili istatistiki bilgileri her yıl toplamak, derlemek ve değerlendirmek, toplanan sayısal değerlerin yıllara göre göre karşılaştırmasını yapmak. 

b)  TÜİK ile koordineli olarak Resmi İstatistik Programı Çalişma Grubu Toplantılarına Katılmak.

c)  Her yıl belirlenen Genel Müdürlük Resmi İstatistiklerinin TÜİK'e iletilmek amacıyla SGM sitesinde yayınlanmasını sağlamak.

d)  Daire Başkanı'nın verdiği diğer görevleri yapmak.

Muhasebe, Kesin Hesap ve Rapor Şube Müdürlüğü
 

a) İdarenin muhasebe hizmetlerini yürütmek, 

b) Bütçe kesin hesabını hazırlamak, 

c) Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak, 

d) Malî istatistikleri hazırlamak. 

e) Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade etmek. 

f) Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek. 

g) Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak. ve ilgililere vermek veya göndermek 

h) Gerekli bilgi ve raporları,Maliye Bakanlığına,harcama yetkilisi ile üst yöneticiye ve yetkili kılınmış diğer mercilere 
muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek. 

i) Mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü düzenlemek 

j) Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak. 

k) Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak. 

l) Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap,belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek. 

m) Hesabını kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesabı devralmak. 

n) Muhasebe birimini yönetmek. 

o) Diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak. 

p) Daire Başkanının verdiği diğer görevleri yapmak

Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü

Görevleri: 

a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak. 

b) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. 

c) İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak hizmetlerini vermek veya verilmesini eğitim ve danışmanlık sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek. 

d) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. 

e) İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek. 

f) Daire Başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.

Yönetimi Geliştirme Şube Müdürlüğü 

Görevleri: 

a) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek. 

b) Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek. 

c) İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek. 

d) İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek. 

e) Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve 
genel araştırmalar yapmak. 

f) İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek, 

g) İdarenin görevleri ile ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek, 

h) İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak. 

i) İdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirmek, 

j) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak. 

k) Daire Başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.


Dokümanlar

2017 Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi
2017 Mali İş ve İşlemler Genelgesi
2013 Yılı Faaliyet Raporu
2011 Yılı Faaliyet Raporu (124 - 175 Sayfalar) 
2011 Yılı Faaliyet Raporu (63 - 123 Sayfalar) 
2011 Yılı Faaliyet Raporu (1- 62 Sayfalar) 
2010 Yılı Faaliyet Raporu 
2009 Yılı Faaliyet Raporu (98- 206 Sayfalar) 
2009 Yılı Faaliyet Raporu (1- 97 Sayfalar) 
2008 Yılı Faaliyet Raporu 
2007 Yılı Faaliyet Raporu 
2006 Yılı Faaliyet Raporu 
SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI 
Saklama Süreli Standart Dosya Planı 
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2010 Yılı Birim Faaliyet Raporu 
SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI 
SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI 
SGM Hizmet Standartları 
Kamu Binaları, Kamuya Açık Alanlar ve Toplu Taşıma Araçlarının Özürlülerin Kullanımına Uygun Duruma Getirilmesi 
Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi Ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik